Odstąpienie od Umowy

 

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie,
w tym przy wykorzystaniu dedykowanego formularza odstąpienia, którego wzór każdorazowo zostanie załączony do wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Konsument może skorzystać ze wzoru dedykowanego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy:

 1. przesłać skan wypełnionego formularza odstąpienia lub innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu pod adres: sklep @arusiowo.pl lub
 2. przesłać wypełniony formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie
  o odstąpieniu pod adres: ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Partyzantów 1111, 32-440 Sułkowice.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt, na adres:

 

ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Partyzantów 1111,

32-440 Sułkowice.

 

Termin jest zachowany, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem wskazanego terminu 14 dni.

 

Zwracany Towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli Towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym m.in. koszty zapakowania Towaru do przesyłki zwrotnej. W przypadku Towarów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), Konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, nawet w wysokości do 300 zł w zależności od wybranego dostawcy i sposobu zwrotu. Zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą, w celu oszacowania kosztów wysyłki.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty najtańszego dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat. W przypadku płatności „Przy odbiorze” zwrot środków jest realizowany na numer rachunku bankowego wskazanego w formularzu zwrotu.

 

Postanowienia dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY  ( do pobrania )

Reklamacja

 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Towar zgody z Umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową.

Zawiadomienie o niezgodności Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, w tym przy wykorzystaniu dedykowanego formularza reklamacji, który Konsument powinien wypełnić i przesłać:

 1. w formie elektronicznej na adres: sklep@arusiowo.pl ; lub
 2. listownie na adres ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA,
  Partyzantów 1111, 32-440 Sułkowice.

 

W reklamacji Konsument powinien zawrzeć następujące informacje:

 1. dane kontaktowe Konsumenta;
 2. numer zamówienia;
 3. cena i nazwa reklamowanego Towaru;
 4. data wydania reklamowanego Towaru Konsumentowi (doręczenie przez kuriera, odebranie paczki na poczcie, odbiór osobisty);
 5. dokładny opis niezgodności Towaru z Umową;
 6. data stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową;
 7. roszczenie zgłaszane przez Konsumenta (tj. żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy lub innego roszczenia),
 8. podpis Konsumenta.

 

Do reklamacji Konsument powinien dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru, którego dotyczy reklamacja, co ułatwi proces rozpatrywania reklamacji.Do reklamacji mogą zostać dołączone dowody (np. zdjęcia, dokumenty, filmy) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do Konsumenta z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni
od otrzymania reklamacji wysłanej przez Konsumenta.

Odpowiedź w sprawie reklamacji, w zależności od sposobu złożenia reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub na wskazany w treści zawiadomienia adres Konsumenta.

W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Konsumenta.

 

 

Roszczenia Konsumenta w razie niezgodności Towaru z Umową

 

Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać naprawy lub wymiany Towaru.Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

 

Ponadto, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
wyłącznie w przypadku, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wynika wyraźnie, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie samodzielnie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów.

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI  ( do pobrania )

https://img.arusiowo.pl/REGULAMINY/220123%20formularz%20odst%C4%85pienia%20od%20umowy.docx