Prawo do odstąpienia od umowy

Miejscowość i data

Dane Konsumenta

 

 

 

 

ARUŚ R. I  A. CHROBAK SP.J.
32-440 Sułkowice
ul.Partyzantów 35
REGON 365735227
NIP 681-206-49-96

www.poscieldlaniemowlat.com

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wzór obowiązuje OD 25 grudnia 2014 r.